Interculturele communicatie

Het demografische landschap van Nederland alsmede BV Nederland verkleurt in rap tempo. We noemen de belangrijkste oorzaken: de vergrijzing onder de autochtone bevolking neemt toe terwijl juist onder de allochtone bevolking dienen relatief gezien veel meer jonge mensen zich aan op de arbeidsmarkt; 2 toestroom van vluchtelingen, doordat er oorlog en geweld voorkomen in gebieden als Syrië, Irak en Afghanistan; toestroom van Europees ingezetenen, door de Europese eenwording doordat vrijheid van werken, handel, en vestiging in verschillen landen gemeengoed is geworden. Dit leidt – gewenst of niet – tot internactie met andersdenkenden. Dat kan goed gaan maar het kan ook eveneens niet naar wens verlopen en dan rijst de vraag: wat te doen om beter met elkaar te communiceren om goed samen te werken. Meer dan voorheen is nu het belang van interculturele communicatie en diversity inclusive groot en bedrijven doen er hun voordeel mee hun personeel ermee bekend te maken. Interculturele communicatie richt zich vooral op het effectief omgaan met diversiteit op het gebied van personeel, zich uitend in een stijl van leidinggeven, omgaan met elkaar, interne en externen dienstverlening, klantgerichtheid en communicatie. Dat vraagt om goede training en coaching. De invalshoek daarbij is het vergroten van kansen en het reduceren van belemmeringen.

Resultaat

Meer bewust worden van de eigen perceptie en impliciete aannames;
Meer bewust worden van eigen normen en waarden en het effect daarvan op uw      houding ten opzichte van anderen;
Meer bewust worden van de eigen communicatiestijl;
Meer bewust worden van andere normen, waarden en communicatiestijlen;
Bewust worden van de valkuilen en mogelijkheden in het leidinggeven aan      multicultureel samengestelde groepen;
Beter in staat zijn om interculturele non-verbale gedragingen juist en correct te      interpreteren;
Beter kunnen managen van interculturele conflicten;
Het vergroten van eigen culturele sensitiviteit;
Het eigen maken van vaardigheden om intercultureel te communiceren;
Beter kunnen communiceren met andersdenkenden.

Extra trainingsinformatie

Bij aanvang van de training wordt een nulmeting verricht, waarbij de deelnemers gebruik zullen maken van een crosscultureel assessment. Op basis daarvan worden hun sterke en zwakke punten op het gebied van intercultureel communiceren in beeld gebracht. Verder zal aan de hand van dit assessment meteen zichtbaar worden hoe men zich verhoudt tot een ander persoon die afkomstig is uit een andere cultuur. We hebben hier maar liefst 120 landen waarmee er een vergelijking gemaakt kan worden. Met name gaat het hier om verschil en overeenkomsten in aannames, waarden, normen, communicatiestijlen, onderhandelingsstrategieën, conflicthanteringsstijlen en assertiviteit. Vervolgens wordt aan de hand van korte inleidingen, onderbouwd met audiovisueel materiaal, een kader gegeven voor interculturele communicatie. De mogelijkheid wordt geboden om dit met professionele acteurs te doen. Dit kader is van wezenlijk belang. Daarnaast krijgen de deelnemers (eigen) bedrijfscasuïstieken voorgelegd die zij moeten analyseren en oplossen. Aan het einde van de training maken de deelnemers opnieuw een QuickScan over interculturele communicatie en kunnen zij op deze wijze de toegevoegde waarde van de training zelf ervaren.

Top